Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen

gym-1 | gym-2 | gym-3 | gym-4 | gym-5 | gym-6

 

Algemeen

 1. Berekening rapportcijfer
  Rapportcijfers worden vastgesteld op basis van een gewogen voortschrijdend gemiddelde. Het kerstrapport is gebaseerd op het gemiddelde van alle behaalde cijfers tot en met de proefwerkweek aan het einde van het eerste trimester. Het voorjaarsrapport is gebaseerd op het gemiddelde van alle behaalde cijfers tot en met de proefwerkweek aan het einde van het tweede trimester. Het overgangsrapport is gebaseerd op het gemiddelde van alle behaalde cijfers van het hele jaar. 
 2. Tekorten
  Bij de bevordering speelt een rol hoeveel tekorten een leerling heeft. Daarbij geldt de volgende telling:
  5,5:         0,5 tekort
  5:            1,0 tekort
  4,5:         1,5 tekort
  4:            2,0 tekorten
  3,5:         2,5 tekorten
  3:            3,0 tekorten 
 3. Tweemaal doubleren
  Het is niet mogelijk om tweemaal in hetzelfde leerjaar of in twee opeenvolgende leerjaren te doubleren, tenzij daarvoor heel bijzondere redenen zijn aan te voeren.

terug naar boven

Bevordering van gym-1 naar gym-2

We werken vanaf schooljaar 2021-2022 met een verlengde brugperiode. Dat wil zeggen dat we aan het einde van de eerste klas een advies geven en pas in klas 2 een gerichte bevordering hanteren.

Een leerling is bevorderd: 

 • als alle vakken voldoende zijn, of 
 • bij 4,0 of minder tekorten. 

De 4,0 tekorten mogen niet in de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde) vallen.

Een leerling is in bespreking: 

 • met 4,0 tekorten in de kernvakken én een gemiddelde groter dan 6,0; 
 • met 4,5, 5,0 of 5,5 tekorten in totaal én een gemiddelde groter dan 6,0. 

Een leerling is afgewezen: 

 • met 4,0 tekorten in de kernvakken én een gemiddelde kleiner dan of gelijk aan 6,0, 
 • met 4,5, 5,0 of 5,5 tekorten in totaal én een gemiddelde kleiner dan 6,0, 
 • bij 6,0 of meer dan 6,0 tekorten in totaal.

Download hier een rekenvoorbeeld.

terug naar boven

Bevordering van gym-2 naar gym-3

Een leerling is bevorderd: 

 • als alle vakken voldoende zijn, of 
 • bij 3,0 of minder tekorten.

Een leerling is in bespreking: 

 • met 3,5, 4,0 of 4,5 tekorten.

Een leerling is afgewezen: 

 • bij 5,0 of meer tekorten. 

Opmerking: 
De vakken lb, lo en tn kunnen samen maximaal een bijdrage leveren van 1,5 tekort. 

terug naar boven

Bevordering van gym-3 naar gym-4

Een leerling is bevorderd: 

 • als alle vakken voldoende zijn, of
 • bij 3,0 of minder tekorten.

Een leerling is in bespreking: 

 • met 3,5, 4,0 of 4,5 tekorten.

Een leerling is afgewezen:

 • bij 5,0 of meer tekorten

Opmerkingen
De vakken lb, lo en tn kunnen samen maximaal een bijdrage leveren van 1,5 tekort. 

Keuze wiskunde B op gym-4 
De voorwaarde voor het kiezen van wiskunde B op gym-4 is dat het eindcijfer voor wiskunde op gym-3 minimaal een niet afgeronde 7,0 is.

terug naar boven

Bevorderingsnormen gym-4 naar gym-5

Een leerling is bevorderd in de volgende gevallen: 

 • alle vakken zijn voldoende; 
 • bij niet meer dan 1 tekort én het gemiddelde van alle cijfers is 6,0 of hoger. 

Het gemiddelde van de combinatievakken (lo en lb) mag echter niet lager zijn dan 5,5. 
Voor de combinatievakken mag geen cijfer lager zijn dan 4,0.

Een leerling is in bespreking: 

 • met een cijfer lager dan 4,0 (voor de combinatievakken mag geen cijfer lager zijn dan 4,0); 
 • met 3,0 of 3,5 tekorten én een gemiddelde van alle cijfers dat 6,0 of hoger is. 
  Het cijfer voor de combinatievakken moet 6,0 of hoger zijn. 
 • als het combinatiecijfer lager is dan 5,5, terwijl het gemiddelde van alle cijfers 6,0 of hoger is. 

Een leerling is afgewezen: 

 • bij 4,0 of meer tekorten (de combinatievakken worden niet meegeteld); 
 • met 3,0 of 3,5 tekorten én een gemiddelde van alle cijfers lager dan 6,0 (met uitzondering van de combinatievakken); 
 • Met 3,0 of 3,5 tekorten en een gemiddelde van alle cijfers hoger dan 6,0 maar het gemiddelde van de combinatievakken is lager dan 5,5. 

Opmerking: 
Op het overgangsrapport worden alleen hele cijfers gegeven.

terug naar boven

Bevorderingsnormen van gym-5 naar gym-6

Een leerling is bevorderd in de volgende gevallen: 

 • alle vakken zijn voldoende; 
 • een 5 en de overige cijfers 6 of hoger; 
 • een 4 en de overige cijfers 6 of hoger, en het gemiddelde van alle cijfers is tenminste 6,0; 
 • tweemaal een 5 óf een 5 en een 4 én het gemiddelde van alle cijfers is 6,0 of hoger (waarbij er maar één onvoldoende mag staan bij de kernvakken).

Een leerling heeft een herexamen/ is in bespreking in de volgende gevallen: 

 • de vergadering kan een herexamen toestaan in één vak met een onvoldoende als door het verhogen van het cijfer voor dat vak met één punt alsnog aan de bevorderingsnorm kan worden voldaan; 
 • als het gemiddelde van alle examenvakken lager is dan 5,5;
 • bij twee onvoldoendes in de kernvakken. Er wordt dan door de vergadering een nader te bepalen taak opgelegd. 
 • bij tweemaal een 4; 
 • bij tweemaal een 5 en eenmaal een 4 óf driemaal een 5. 

Een leerling is afgewezen: 

 • bij tweemaal een 4 en eenmaal een 5, 
 • bij vier of meer onvoldoendes, 
 • bij een 3 voor één van de vakken, 

Opmerkingen

 • Op het overgangsrapport worden alleen hele cijfers gegeven.
 • Het combinatiecijfer wordt gevormd door de vakken lo en lb. Dit combinatiecijfer is het afgeronde gemiddelde van de twee afzonderlijke cijfers. Het combinatiecijfer moet 6,0 of hoger zijn, maar telt niet mee als compensatie.
 • Het cijfer voor het herexamen vervangt geen enkel rapportcijfer of cijfer van een PTA-werk. Het cijfer voor het herexamen wordt slechts gebruikt om te bepalen of een leerling die in de bespreking valt alsnog aan de bevorderingsnorm kan voldoen.

terug naar boven

Slaagregeling gym-6

De kandidaat die het eindexamen heeft afgelegd, is geslaagd in de volgende gevallen: 

 • alle eindcijfers zijn 6 of hoger, 
 • met één 5 en voor de overige vakken een 6 of hoger, 
 • met één 4 óf twee keer een 5 óf één 5 en één 4 en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van alle vakken tenminste 6,0 is.

Daarnaast gelden nog de volgende voorwaarden: 

 • Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde staat maximaal één 5 als eindcijfer 
 • én het gemiddelde voor het centrale examen is 5,5 of meer. 
 • In alle gevallen moet het vak lo met “voldoende” of “goed” zijn afgerond en moet de rekentoets zijn afgelegd. 

Cijfers voor maatschappijleer en het profielwerkstuk maken deel uit van het combinatiecijfer. 

Een eindcijfer van een 3 of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling niet geslaagd is. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer. Voor alle duidelijkheid: als één van de onderdelen van het combinatiecijfer een 3 of lager is, is de leerling niet geslaagd, zelfs als het gemiddelde (oftewel: het combinatiecijfer) 6,0 of hoger is.

Cum laude slagen
Je bent cum laude (met lof) geslaagd als je aan de volgende eisen voldoet:

 • Het gemiddelde voor de vakken in het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het hoogste cijfer uit het vrije deel moet minimaal een 8,0 zijn. Bij een 7,99 gemiddeld is er geen sprake van cum laude.
 • Geen enkel eindcijfer is lager dan een 7.
 • Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan 7, maar hier geldt dat de individuele cijfers voor de samenstellende vakken wel lager dan een 7 mogen zijn.
 • Voor deze bepaling worden eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten. Een 6 voor een extra vak vormt geen probleem voor cum laude.

Naast het predicaat cum laude kun je ook nog het predicaat magna cum laude (met grote lof) krijgen. De regeling is dezelfde als bij cum laude, alleen moet je een gemiddelde van minimaal 8,5 hebben. Tenslotte is er nog summa cum laude (met de hoogste lof). Dat predicaat krijg je als je slaagt met een gemiddelde van een 9,0 en geen enkel eindcijfer lager hebt dan een 7.

terug naar boven

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2024