Veilige en gezonde school

Veilige en gezonde school 

Waar veel (jonge) mensen samen komen, zijn regels nodig om het sociale verkeer in goede banen te leiden. Op een school komen die (jonge) mensen samen om onderwijs te volgen, om een diploma te halen. Om de lesdagen en de lessen goed te laten verlopen, om ervoor te zorgen dat je de tijd dat je op school bent zo goed mogelijk kunnen leren, zijn ook regels nodig. 

Trevianum is een veilige en gezonde school. In een convenant met de gemeente Sittard-Geleen, Regio Politie Zuid-Limburg en Trevianum is op 20 april 2001 vastgelegd dat handhaving van de veiligheid in en rondom school een belangrijke prioriteit is. Dit geldt voor de vervolging van strafbare feiten maar ook voor allerlei zaken die te maken hebben met de psychische en fysieke gezondheid van de leerlingen en het personeel. 
 
Op Trevianum wordt gewerkt met het PestPreventieProtocol (voorlichting en aanpak van pesten op school), is er aandacht voor ongezonde stress (bijvoorbeeld negatieve faalangst) en is er een duidelijk anti-rookbeleid. 
 
Bij een vermoeden van een strafbaar feit wordt er overlegd met de politie. Natuurlijk geldt dat voor sporadisch voorkomende zaken als diefstal, fysiek geweld of vernieling. Maar het geldt vaak ook voor als minder erg beschouwde zaken, bijvoorbeeld cyberpesten, het plaatsen van foto’s op internet, bedreiging en vuurwerk op of rond de school.  

Als kinderen en jongeren iets strafbaars doen en ze met de politie in aanraking komen, dan kunnen ze soms kiezen voor een HALT-straf: een leerstraf of werkstraf. Dat kan alleen als de overtreding niet te ernstig is. Bijvoorbeeld bij eenvoudige vernielingen (en graffiti). Of - poging tot - diefstal en schoolverzuim.  

Met Bureau HALT zijn afspraken gemaakt dat leerlingen die een HALT-straf dienen te ondergaan (voorlichting en dienstverlening) deze zoveel mogelijk op of om school zullen ondergaan. 
 
In het kader van de ‘gezonde school’ zijn allerlei afspraken gemaakt over pesten, rookverbod en voorlichting en afspraken over het gebruik van risicovolle genotmiddelen.  

In mentoruren en projectweken wordt geregeld aandacht besteed aan pestproblematiek. Er zijn afspraken over de aanpak van pesters en gepesten via de zogenaamde ‘No blame’-methode. 
 
Het spreekt natuurlijk vanzelf, maar het is goed om er toch heel duidelijk in te zijn: het gebruik en het bezit van wapens, vuurwerk, alcohol of andere drugs op school is verboden (en strafbaar). Allicht: ook het onder invloed verkeren van alcohol of andere drugs op school is niet toegestaan. 
 
Vanaf 1 september 2013 is iedere school wettelijk verplicht tot het registreren van veiligheidsincidenten in en om school. 
 
Tenslotte is er een stuurgroep ‘Veilige school’ waarin politie, wijkplatform Limbrichterveld, bureau Halt, PIW, gemeente, en diverse personeelsleden van de omringende scholen zitting hebben. Deze groep vergadert vier keer per jaar. 

De volgende documenten zijn van belang in verband met sociale veiligheid op Trevianum: 

Reglement van orde en veiligheid,
ICT protocol,
Absentieformulier,
Ontruimingsreglement.

Coördinator Orde en veiligheid

Trevianum kent een coördinator Orde en veiligheid: Dave van Herk (d.herk@trevianum.nl).

Trevianum hecht veel waarde aan een goed georganiseerd en veilig leefklimaat op school omdat dat de beste voorwaarden biedt om je als leerling en personeelslid prettig te voelen. Enkele personeelsleden zijn belast met de organisatie van het ordelijk en veilig laten verlopen van de schooldag. Geregeld is er overleg tussen de coördinator Orde en veiligheid en de wijkagent.  De coördinator orde en veiligheid is tevens verkeerscoördinator. 

Vertrouwenspersoon 

Op Trevianum bestaat een klachtenregeling. Hierin is onder andere ook de bestaande klachtenprocedure ’Seksuele intimidatie’ ondergebracht. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen interne vertrouwenspersonen en externe vertrouwenspersonen, die bij klachten van deze aard benaderd kunnen worden.

U kunt zich bij klachten wenden tot de interne vertrouwenspersonen:

Jan Geurts

j.geurts@trevianum.nl

Jessy Arendsen

j.arendsen@trevianum.nl

Een schema voor het bespreken van klachten vindt u hier.  

De klachtenregeling vindt u hier

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2024